വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ [Vazhikal Vyaktikal Ormakal] Ravindran

ISBN:

Published:

80 pages


Description

വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ [Vazhikal Vyaktikal Ormakal]  by  Ravindran

വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ [Vazhikal Vyaktikal Ormakal] by Ravindran
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 80 pages | ISBN: | 5.16 Mb

സഥലരാശിയിലൂടെയുളള യാതരകള മനസഥലികളില തീരകകുനന പാദമുദരകള പലതാണ. ഒരു സഥലതതുകൂടി നടതതുനന ഓരോ യാതരയും ഓരോരുതതരകകും വയതയസതവുമാണ. താന നടനന വഴികളിലെ അനൂഭവങങള കാവയാതമകമായ ഭാഷയില അവതരിപപികകുകയാണ ഇവിടെ നിതയയാതരികനായ രവീനദരന.Moreസ്ഥലരാശിയിലൂടെയുള്ള യാത്രകള്‍ മനസ്ഥലികളില്‍ തീര്‍ക്കുന്ന പാദമുദ്രകള്‍ പലതാണ്.

ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടി നടത്തുന്ന ഓരോ യാത്രയും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. താന്‍ നടന്ന വഴികളിലെ അനൂഭവങ്ങള്‍ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിത്യയാത്രികനായ രവീന്ദ്രന്‍.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ [Vazhikal Vyaktikal Ormakal]":


allnitegraphics.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us